نمایش نوار ابزار

کوهها وارتفاعات کرمانشاه

سه شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۴

كوههاي دالاهو

كوه پراو کرمانشاه

سفيد كوه کرمانشاه

شاهو کرمانشاه

ارتفاعات بمو سرپل ذهاب

ارتفاعات قلاجه

ارتفاعات اطراف قصرشيرين قصرشيرين

كوه پراو

رشته كوه پراو در حقيقت امتداد ارتفاعات الوند است كه با جهت شمال غربي به طرف كوه‌هاي طاق بستان پيش مي رود و پس از طاق بستان به طرف كردستان متمايل مي گردد . اين ارتفاعات سنگي و غير مشجر بوده و داراي معابر محدود است . كوه بيستون بلندترين كوه اين رشته كوه مي باشد . طول رشته كوه پراو از شمال غربي تا جنوب شرقي ۶۲ كيلومتر و عرض آن از شمال به جنوب در پهن ترين نقاط به ۲۶ كيلومتر مي رسد

سفيد كوه

اين رشته كوه در۱۰ كيلومتري جنوب شهر كرمانشاه قرار گرفته و به طرف لرستان امتداد دارد . بلندترين قله اين كوه ۲۸۰۵ متر ارتفاع دارد و اكثر اوقات پوشيده از برف است. خط الرأس كوه سفيد مرز طبيعي بين منطقه درود فرامان و سر فيروز آباد ماهيدشت است. اين كوه همانند كوه هاي دالاهو ، پراو و شاهو جزء زاگرس مرتفع مي باشد . ريزابه هاي دامنه شمالي اين كوه به رودخانه قره‌سو و ريزابه هاي دامنه جنوبي آن به رودخانه مرگ مي ريزد

شاهو

اين ارتفاعات از جنوب شرقي روانسر آغاز شده و به صورت نواري به هم پيوسته به طرف پاوه ادامه داشته و از آنجا تا نوسود در جهت شمال غربي امتداد مي يابد و در حقيقت مرز طبيعي استان كرمانشاه با استان كردستان را شكل مي دهد . قسمت غربي اين كوه به رودخانه سيروان منتهي مي شود . بلندترين قله شاهو در شمال پاوه در حدود ۳۳۷۰ متر ارتفاع دارد و كوه تخت كه ۲۹۸۵ متر ارتفاع دارد دنباله كوه شاهو بوده و در همان خط سير ادامه داشته و به بخش رزاب منتهي مي گردد .

ارتفاعات بمو

اين ارتفاعات كه جزء زاگرس چين خورده مي باشد به صورت نواري از شمال به جنوب در شمال غرب منطقه از گله در طول خط مرز ايران و عراق امتداد دارد . بلندترين قله اين ارتفاعات ۱۸۴۲ متر ارتفاع دارد

ارتفاعات قلاجه

اين ارتفاعات كه با جهت شرقي ـ غربي شكل گرفته اند ، حد فاصل استان هاي ايلام و كرمانشاه را شكل مي دهند . تمام اين ارتفاعات داراي درخت و درختچه هاي خودرو مي‌باشد . بلندترين قله آن ۲۳۵۵ متر ارتفاع دارد .

ارتفاعات اطراف قصرشيرين

در اطراف قصرشيرين نيز ارتفاعاتي وجود دارد كه از جمله آنها مي توان به ارتفاعات بازي دراز با ارتفاع ۲۳۲۰ متر ، آق داغ با ارتفاع ۲۱۰۵ و كوه سه سر با ارتفاع ۲۵۹۳ متر اشاره كرد

كوه آتشكده يا آتشگاه

رشته كوهي است كه از كوه شاهو جدا گشته و از مغرب روستاي شمشير واقع در اورامانات گذشته و به دره رودخانه سيروان منتهي مي گردد . بلندترين قله اين رشته كوه در حدود ۲۴۶۲ متر ارتفاع دارد كه خط رأس آن حد طبيعي پاوه و جوانرود را شكل مي‌دهد. كوه گزن دنباله كوه آتشكده بوده كه در غرب رودخانه سيروان مرتفع مي گردد . ارتفاع بلندترين قله اين كوه ۲۳۸۹ متر مي باشد .

كوه نوا

رشته ارتفاعات نوا در جنوب رشته كوه هاي دالاهو قرار گرفته كه تنگه پاطاق بين اين دو رشته كوه واقع گرديده است . بلندترين قله آن در جنوب روستاي سرميل در حدود ۳۲۸۸ متر ارتفاع دارد .

ارتفاعات حد فاصل شهرستان كنگاور ، صحنه و سنقركليايي

در حد فاصل شهرستان كنگاور ، صحنه و سنقركليايي كوه هاي مرتفع و متعددي قرار دارد كه مهمترين آنها عبارتند از كوه كمر زرد با ارتفاع ۲۲۷۳ متر ، هزار خاني پائين با ارتفاع ۳۴۲۰ متر ، دالاخاني با ارتفاع ۳۱۲۶ متر ، بدر با ارتفاع ۳۲۶۵ متر ، سيردوله با ارتفاع ۲۴۸۵ متر ، پنجه علي با ارتفاع ۲۸۸۳ متر ، سردره شمالي با ارتفاع ۲۷۵۳ متر ، كوه گر با ارتفاع ۲۴۳۰ متر ، امروله با ارتفاع ۲۹۸۷ متر نخود چال با ارتفاع ۳۳۲۲ متر ، كوه هجر با ارتفاع ۲۲۵۳ متر

كوه آتشكده يا آتشگاه پاوه

كوه نوا

ارتفاعات حد فاصل شهرستان كنگاور ، صحنه و سنقركليايي صحنه

مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال