نمایش نوار ابزار

لیست کامل آثار ماندگار و تاریخی کرمانشاهان

سه شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۴

لیست  کامل آثار ماندگار و تاریخی کرمانشاهان

مربوط به دوران

محل بنا نوع بنا شماره ثبت نام بنا

ردیف

هخامنشی

بیستون اثر قدیمی ۲۶ محل بغستان قدیم

۱

ساسانی

بیستون آثار کاخ سنگی ۲۷ تخت شاهزاده شیرین

۲

اشکانی – پارتی

کنگاور معبد و کاخ ۳۱ معبد آناهیتا

۳

ساسانی

قصر شیرین کاخ ۳۲ کاخ ساسانی

۴

ساسانی قصبه سر پل ذهاب طاق سنگی ۳۳ طاق گرا ۵
ساسانی طاق بستان غار و نقش برجسته ۳۴ طاق بستان ۶
ساسانی اطراف طاق بستان شهر قدیم ۳۵ محل گامبادنه قدیم ۷
هخامنشی بیستون کتیبه و نقش برجسته ۷۰ نقوش جهانی بیستون ۸
مادی صحنه دخمه ۱۴۸ دخمه دربند ۹
۲۸۰۰ ق م سر پل ذهاب نقش برجسته ۱۴۹ نقش آنوبانی نی ۱۰
ساسانی سر پل ذهاب آتشکده ۱۵۰ چهار طاقی ۱۱
اشکانی – پارتی سر پل ذهاب طاق ۱۵۱ طاق اشکانی ۱۲
مادی اطرف سر پل ذهاب حجاری در کوه ۱۵۲ دکان داود ۱۳
ساسانی طاق بستان نقش برجسته ۱۷۲ طاق بستان ۱۴
مادی سر پل ذهاب حجاری در کوه ۳۰۴ اطاق فرهاد ۱۵
پیش از تاریخ شیخ خان حجاری در کوه ۳۰۵ حجاری شیخ خان ۱۶
ساسانی هرسین آثار قدیمی ۳۲۶ کاخ شاهنشاه شاهپور ۱۷
ساسانی سر پل ذهاب قلعه ۵۶۲ قلعه شاهنشاه یزدگرد ۱۸
ساسانی سر پل ذهاب آثار قدیمی ۵۶۳ محل گچ گنبد ۱۹
صفوی بیستون پل ۷۶۵ پل بیستون ۲۰
تیموری سنقر بقعه ۷۶۷ بقعه مالک ۲۱
عصر حجر قصر شیرین غار ۸۳۱ مغاره تپانی ۲۲
ساسانی سر پل ذهاب قلعه ۸۳۳ قلعه گبری ۲۳
پیش از تاریخ قصر شیرین قلعه ۸۳۷ قلاع سومار ۲۴
صفویه غرب کاروانسرا ۸۴۰ کاروانسرای شاه عباسی ۲۵
پیش از تاریخ غرب قلعه ۸۴۲ قلعه ژیان ۲۶
ساسانی قصر شیرین قلعه ۸۴۵ قلعه گوری ۲۷
عیلامی اورامانات کتیبه و نقوش برجسته ۸۴۹ نقش برجسته و کتیبه میخی اورامانات ۲۸
صفوی ماهی دشت کاروانسرا ۸۵۶ رباط شاه عباسی ۲۹
صفوی ماهی دشت پل ۸۵۷ پل قدیمی ۳۰
ریجاب قصر شیرین بقعه و بنا ۱۰۱۵ بقعه بابایادگار ۳۱
شمال غربی بقعه ۱۰۵۴ بقعه اویس القرن ۳۲

 

مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال