نمایش نوار ابزار

لیست پزشکان متخصص استان كرمانشاه

چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
لیست پزشکان  متخصص استان كرمانشاه
نام پزشک : دکتر رشته تلفن آدرس
دكتر آذرعلیزاده تهرانی متخصص زنان وزایمان ۳۲۲۲۰۴ صحنه
دكتر بهناز پورمرادناصری متخصص زنان وزایمان اسلام اباد
دكتر طراوت فاخری متخصص زنان وزایمان ۷۲۷۷۷۶۳ كرمانشاه
دكتر فرزانه چوبساز متخصص زنان وزایمان ۷۲۷۷۷۶۸ كرمانشاه
دكتر مهری رشیدی متخصص زنان وزایمان پاوه
دكتر پروانه مشتاق متخصص زنان وزایمان ۷۲۹۸۲۲۶ كرمانشاه
دكتر انیا ذاكری الحسینی متخصص زنان وزایمان ۷۲۷۸۸۶۵ كرمانشاه
دكتر طاهره دارایی نیا متخصص زنان وزایمان ۷۲۸۰۸۱۸ كرمانشاه
دكتر میترا بحرینی متخصص زنان وزایمان ۸۳۲۵۲۲۳۶۲۱ اسلام اباد
دكتر پارامیس برومندان متخصص زنان وزایمان ۷۲۸۸۴۸۱ كرمانشاه
دكتر پریسا خاوران متخصص زنان وزایمان ۳۲۲۷۲۷۶ هرسین
دكتر ژاله شكری متخصص زنان وزایمان ۷۲۹۴۴۴۶ كرمانشاه
دكتر الهام خیرالهی متخصص زنان وزایمان ۷۲۱۰۶۴۰ كرمانشاه
دكتر انیس الدوله نانكلی متخصص زنان وزایمان ۷۲۷۶۰۱۵ كرمانشاه
دكتر بتوله ابرش پور متخصص زنان وزایمان ۷۲۸۳۶۷۰ كرمانشاه
دكتر دنیا پروانه سیار متخصص زنان وزایمان ۶۲۲۷۱۶۱ جوانرود
دكتر زهرا بنیاد متخصص زنان وزایمان ۷۲۲۰۵۱۲ پاوه
دكتر زهره خداپرست متخصص زنان وزایمان ۷۲۲۵۹۴۹ كرمانشاه
دكتر طاهره آذری متخصص زنان وزایمان كرمانشاه
دكتر عاطفه گرگین كرجی متخصص زنان وزایمان ۴۲۲۷۴۸۴ سنقر
دكتر فاطمه آزادی متخصص زنان وزایمان ۷۲۱۶۶۸۶ كرمانشاه
دكتر فرحناز كشاورزی متخصص زنان وزایمان ۷۲۳۰۵۵۵ كرمانشاه
دكتر لیدا حیدریان متخصص زنان وزایمان ۷۲۷۱۳۲۱ كرمانشاه
دكتر مژگان چقاكبودی متخصص زنان وزایمان ۷۲۸۶۶۸۶ كرمانشاه
دكتر مژگان رجعتی متخصص زنان وزایمان ۷۲۱۴۵۷۷ كرمانشاه
دكتر ماندانا صالحی متخصص زنان وزایمان ۴۲۴۵۶۳۲ كرمانشاه
دكتر مریم الماسی متخصص زنان وزایمان ۸۳۷۲۲۲۲۷۴۸ كنگاور
دكتر معصومه فوائدی متخصص زنان وزایمان ۷۲۸۸۰۲۰ كرمانشاه
دكتر نگین رضاوند متخصص زنان وزایمان ۹۱۸۳۳۱۱۲۸۲ كرمانشاه
دكتر ناهید دسترنج متخصص زنان وزایمان ۵۲۲۶۲۲۵ اسلام اباد
دكتر نسرین جلیلیان متخصص زنان وزایمان ۷۲۲۲۳۳۳ كرمانشاه
دكتر نصرت نقاب متخصص زنان وزایمان ۸۳۷۲۲۲۱۰۰۳ كنگاور
دكتر نیكو كریمی متخصص زنان وزایمان ۴۲۹۵۸۴۴ كرمانشاه
دكتر نیلوفر پارساپور متخصص زنان وزایمان ۷۲۷۳۵۴۹ كرمانشاه
دكتر وجیهه صدیقی متخصص زنان وزایمان ۷۲۷۰۷۹۰ كرمانشاه
دكتر یاسمن ویسی متخصص زنان وزایمان ۸۳۸۷۴۳۴ كرمانشاه
دكترحمیرا نجومی متخصص زنان وزایمان ۷۲۴۰۶۶۶ كرمانشاه
دكترسهیلا نانكلی متخصص زنان وزایمان ۷۲۷۶۰۱۰ كرمانشاه
دكترفاطمه كنجوری متخصص زنان وزایمان ۷۲۲۸۷۲۶ كرمانشاه
دكترفهیمه شجری متخصص زنان وزایمان ۷۲۷۷۹۹۷ كرمانشاه
دكترمحمدعلی بصیری متخصص زنان وزایمان ۷۲۳۹۷۷۷ كرمانشاه
دكترنسرین منصوری متخصص زنان وزایمان ۷۰۳۳ جوانرود
دكتر بهمن سمواتیان متخصص پوست ۷۲۷۲۸۱۱ كرمانشاه
دكتر شهرام تحریری متخصص پوست ۷۲۷۳۹۵۵ كرمانشاه
دكتر بابك قاسمی متخصص پوست اسلام اباد
دكتر حسین كاوسی متخصص پوست ۷۲۷۲۰۴۰ كرمانشاه
دكتر ساسان فرحناكی متخصص پوست كرمانشاه
دكتر علی ابراهیمی متخصص پوست ۷۲۷۵۵۵۷ كرمانشاه
دكتر فریبرز حیاتی متخصص پوست سرپل ذهاب
دكتر وحید رضا سپهر متخصص پوست ۷۲۳۳۷۳۴ كرمانشاه
دكترامیر امیدواربرنا متخصص پوست ۷۲۷۲۹۴۹ كرمانشاه
دكتر جهانشاه امینی متخصص چشم ۴۲۹۴۶۶۸ كرمانشاه
دكتر مهتاب سوهانی متخصص چشم كرمانشاه
دكتر بهرام ایزدی متخصص چشم ۷۲۷۰۱۲۵ كرمانشاه
دكتر بهرام گروسی متخصص چشم ۷۲۲۱۷۳۶ كرمانشاه
دكتر رحمان نظری متخصص چشم ۵۲۲۷۱۷۱ اسلام اباد
دكتر سید احمد شریعتی متخصص چشم ۴۲۳۷۹۵۴ كرمانشاه
دكتر عبدالعی شریفی متخصص چشم كرمانشاه
دكتر فریباشیخی شوشتری متخصص چشم ۷۲۷۶۰۴۴ كرمانشاه
دكتر محمدعلی صنعتی چشم ۷۲۳۴۱۴۱ كرمانشاه
دكتر محمود مبلغی متخصص چشم ۷۲۹۸۲۹۷ كرمانشاه
دكتر نوشین فرشچیان متخصص چشم ۷۲۳۷۱۰۴ كرمانشاه
دكترمژگان صنعتی متخصص چشم ۷۲۹۲۹۰۴ كرمانشاه
دكترمنوچهرحیدری متخصص چشم ۷۲۷۶۹۲۰ كرمانشاه
دكتر احمد انتظاری متخصص گوش وحلق وبینی ۷۲۲۷۶۶۶ كرمانشاه
دكتر امیر فصیحی متخصص گوش وحلق وبینی ۷۲۱۰۰۷۱ كرمانشاه
دكتر علی محمودی متخصص گوش وحلق وبینی ۷۲۳۵۴۹۲ كرمانشاه
دكتر علیرضا رضایی متخصص گوش وحلق وبینی ۷۲۷۰۹۸۸ كرمانشاه
دكتر ماندانا امیری متخصص گوش وحلق وبینی ۷۲۱۷۲۶۵ كرمانشاه
دكتر محمداسماعیل عباس آبادی متخصص گوش وحلق وبینی ۷۲۷۲۷۸۷ كرمانشاه
دكتر مرتضی كریمی متخصص گوش وحلق وبینی ۷۲۲۷۰۸۷ كرمانشاه
دكتر مسعود ملكی متخصص گوش وحلق وبینی ۸۳۲۶۲۲۱۹۶۰ جوانرود
دكتر نیكزاد فرشچیان متخصص گوش وحلق وبینی ۸۳۲۵۲۲۹۶۰۰ اسلام اباد
دكترعلیرضا نادری متخصص گوش وحلق وبینی ۷۲۲۹۶۹۸ كرمانشاه
دكترمنوچهرعواطف فاضلی متخصص گوش وحلق وبینی ۷۲۸۹۸۰۰ كرمانشاه
دكتر سیروس رضایی متخصص ارتوپدی ۷۲۷۷۰۱۸ كرمانشاه
دكتر شهرام رضایی فر متخصص ارتوپدی ۷۲۲۷۶۴۱ كرمانشاه
دكتر مسعود سابقی متخصص ارتوپدی ۸۲۳۱۸۳ كرمانشاه
دكترایوب نادری متخصص ارتوپدی ۷۲۲۳۸۴۸ كرمانشاه
دكتر پرویز غفاری متخصص ارتوپدی ۷۲۲۹۸۴۱ كرمانشاه
دكتر پویان علوی نژاد متخصص ارتوپدی ۸۳۷۲۲۲۷۴۴۱ كنگاور
دكتر علی ایریلوزادیان متخصص ارتوپدی ۵۲۳۳۲۸۶ اسلام اباد
دكتر فاطمه هادوی متخصص ارتوپدی ۷۲۸۰۱۱۴ كرمانشاه
دكتر فرهاد غفاری متخصص ارتوپدی ۵۲۲۴۱۵۷ اسلام اباد
دكتر محسن دوامی متخصص ارتوپدی كرمانشاه
دكتر مرتضی فرشچیان متخصص ارتوپدی ۷۲۷۲۱۹۱ كرمانشاه
دكتر مهدی خزاعی متخصص ارتوپدی ۷۲۸۰۳۴۶ كرمانشاه
دكترشیرزادامیری متخصص ارتوپدی ۷۲۸۷۰۲۷ كرمانشاه
دكتر بهرام صمدزاده متخصص ارولوژی ۷۲۸۳۹۰۴ كرمانشاه
دكتر علی اكبر مومنی متخصص ارولوژی ۷۸۲۰۳۳ كرمانشاه
دكتر فرج اله پرهوده متخصص ارولوژی اسلام آباد
دكتر منوچهر مقصودی متخصص ارولوژی ۷۲۷۷۹۴۳ كرمانشاه
دكتر مهران مهاجرپور متخصص ارولوژی ۷۲۱۷۸۴۴ كرمانشاه
دكترشاهرخ سخایی متخصص ارولوژی ۷۲۱۵۰۳۳ كرمانشاه
دكترفرزین قادرپناه متخصص ارولوژی ۹۱۸۳۳۶۰۲۳۸ كرمانشاه
دكنر حسین عبدی متخصص ارولوژی ۷۲۷۴۶۲۱ كرمانشاه
كتر هادی جلوس حقی متخصص ارولوژی ۸۳۷۸۲۵۳ كرمانشاه
مطب دكتر محمد حسن امیدواربرنا متخصص ارولوژی ۷۲۹۲۲۷۹ كرمانشاه
دكتر پریسا دارابی متخصص جراحی زنان وزایمان ۷۲۲۵۱۹۷ كرمانشاه
دكتر كتایون یزدچی متخصص جراحی زنان وزایمان ۸۳۲۶۲۲۵۶۰۶ جوانرود
دكتر سید جعفر نوابی متخصص داخلی ۷۲۷۸۵۶۹ كرمانشاه
دكتر تورج احمدی جویباری متخصص داخلی ۷۲۸۸۲۰۷ كرمانشاه
دكتر رزیتا رحیمی متخصص داخلی ۷۲۳۶۰۰۳ كرمانشاه
دكتر شهریار كتابی متخصص داخلی ۷۲۸۲۰۱۰ كرمانشاه
دكتر مصطفی محمودی متخصص داخلی اسلام اباد غرب
دكتر نغمه فیروز منش متخصص داخلی ۷۲۸۱۲۴۳ كرمانشاه
دكترماری عطایی متخصص داخلی ۷۲۸۵۲۰۸ كرمانشاه
دكتر یحیی كاوری زاده متخصص داخلی ۷۲۲۷۵۳۷ كرمانشاه
دكتر آرزو خوش كردار متخصص داخلی ۷۰۹۰ جوانرود
دكتر احمد تحملی رودسری متخصص داخلی ۸۳۲۳۲۲۲۹۲۰ هرسین
دكتر ایوب غفوریان متخصص داخلی ۲۲۲۷۲۸ سرپل ذهاب
دكتر بیتا انوری متخصص داخلی ۷۲۱۷۴۰ كرمانشاه
دكتر داریوش حسنی نیا متخصص داخلی ۴۲۹۲۰۲۹ كرمانشاه
دكتر عادل جلیلیان متخصص داخلی ۷۲۸۲۲۲۰ كرمانشاه
دكتر علی اشرف رحمان آبادی متخصص داخلی ۷۲۷۶۴۵۴ كرمانشاه
دكتر علیرضا حاجی آبادی متخصص داخلی ۷۲۸۵۵۶۶ كرمانشاه
دكتر غلامرضا مرادحاصلی متخصص داخلی ۵۲۲۵۳۶۵ اسلام اباد غرب
دكتر قدرت نظری متخصص داخلی ۷۲۷۲۱۷۹ كرمانشاه
دكتر كامیار صدیق افشار متخصص داخلی ۸۳۸۴۲۳۶۵۱۱ سنقر
دكتر كمال مهربان متخصص داخلی ۸۳۸۳۲۳۰۱۲۱ صحنه
دكتر محسن بهرامی متخصص داخلی ۷۲۲۸۲۸۰ كرمانشاه
دكتر محمدرضا متولی باش نایینی متخصص داخلی ۷۲۸۳۹۱۸ كرمانشاه
دكتر مهران پورنظری داخلی ۸۳۷۲۲۲۶۳۳۷ كنگاور
دكتر مهران زمان زاده متخصص داخلی ۲۲۲۶۰۰۰ كنگاور
دكتر میرحسن شبانی متخصص داخلی كرمانشاه
دكتر نادر نادری متخصص داخلی ۸۳۵۷۴۴۲ كرمانشاه
دكترداریوش رئیسی متخصص داخلی ۷۲۸۲۰۳۳ كرمانشاه
دكترغلامرضایی متخصص داخلی ۴۲۴۲۰۰۶ كرمانشاه
دكترفرهاد ارفع متخصص داخلی ۷۲۸۷۷۳۳ كرمانشاه
دكترقباد سلیمی متخصص داخلی ۷۲۲۹۰۱۲ كرمانشاه
دكترناهید سیفی متخصص داخلی ۷۲۱۰۰۸۳ كرمانشاه
مطب دكتر ایلخان رضایی عمومی داخلی ۸۳۲۶۲۲۷۰۹۰ جوانرود
دكتر بابك صیاد متخصص عفونی ۷۲۳۲۶۶۵ كرمانشاه
دكتر حسین شفیعی متخصص عفونی ۷۲۲۲۶۵۵ كرمانشاه
دكتر سامان محقق منتظری متخصص عفونی ۷۲۸۴۲۴۲ كرمانشاه
دكتر شهرام آریایی فر متخصص عفونی كرمانشاه
دكتر هومن منتظری پور متخصص عفونی ۷۲۱۰۰۸۲ كرمانشاه
دكترپژمان حدادی متخصص عفونی ۶۲۲۵۶۲۲ جوانرود
دكتربهزاد مهدویان متخصص عفونی ۷۲۱۲۵۷۰ كرمانشاه
دكتر رضا حیدری مقدم متخصص قلب وعروق ۷۲۸۱۰۴۷ كرمانشاه
دكتر علیرضا رای متخصص قلب وعروق ۷۲۷۷۰۷۴ كرمانشاه
دكتر محمد چگنی متخصص قلب وعروق ۷۲۸۱۴۳۸ كرمانشاه
دكتر اردشیر محمدی متخصص قلب وعروق ۵۲۲۴۱۲۷ اسلام اباد
دكتر اعظم صفیرمردانلو متخصص قلب وعروق ۸۲۱۲۵۵۰ كرمانشاه
دكتر شیرین رشیدی شاه پسندی قلب وعروق ۴۲۲۲۴۳۲ سنقر
دكتر صنم گلشنی متخصص قلب وعروق ۲۲۳۵۷۷۴ كنگاور
دكتر فرزاد صاحب جمعی متخصص قلب وعروق ۷۲۹۰۹۹۹ كرمانشاه
دكتر مجد ارشدی متخصص قلب وعروق ۸۳۲۳۲۲۸۶۶۶ هرسین
دكتر محمد رضا اشعریین متخصص قلب وعروق ۲۲۳۶۷۹۹ كنگاور
دكتر محمد علی اكبرزاده متخصص قلب وعروق ۶۳۰۰۰۶۴ جوانرود
دكتر هاشم كازرانی متخصص قلب وعروق ۷۲۵۶۶۵۵ كرمانشاه
مطب دكتر شهین اسفندیاری متخصص قلب وعروق ۷۲۸۰۵۱۸ كرمانشاه
دكتر طهمورث حیدری متخصص كودكان ۷۲۳۸۷۷۶ كرمانشاه
دكتر عبدالحسین رضانیا متخصص كودكان ۷۲۷۹۱۱۶ كرمانشاه
دكتر علی علیزاده متخصص كودكان ۵۲۳۵۱۴۰ اسلام اباد
دكتر علیرضا مقدسی متخصص كودكان ۵۴۸۴ هرسین
دكتر فریبا افتخاری متخصص كودكان ۷۲۸۱۲۵۵ كرمانشاه
دكتر مژگان آقایی متخصص كودكان ۲۲۲۳۵۸۸ سرپل ذهاب
دكتر مژگان شهبازی متخصص كودكان كرمانشاه
دكترسعید منصوری متخصص كودكان ۷۲۸۳۹۷۳ كرمانشاه
دكترعلیرضا ایزدی متخصص كودكان ۴۲۳۰۴۸۰ سنقر
دكتر احمد رضا بیگلری متخصص كودكان ۵۲۲۱۳۶۴ اسلام اباد
دكتر امیر مسعود برقعی متخصص كودكان ۳۲۲۸۵۸۲ گیلانغرب
دكتر امیر مسعود عبداله زاده متخصص كودكان ۸۳۷۲۲۳۶۳۸ كنگاور
دكتر ایرج فیروزابادی متخصص كودكان ۲۲۳۶۳۴۱ كنگاور
دكتر بابك طیبی متخصص كودكان ۴۲۳۶۶۸۱ كرمانشاه
دكتر جبارعلی صفایی متخصص كودكان ۵۲۴۰۱۶۰ اسلام آباد جنب مسجد جامع روبرو پاساژ كلهر
دكتر جعفر ضابطی فاضل متخصص كودكان ۸۲۵۷۰۵۴ كرمانشاه
دكتر جهرم تاجگردون متخصص كودكان ۷۲۲۳۷۰۱ كرمانشاه
دكتر حسن صالح متخصص كودكان ۴۲۲۳۷۳۷ كرمانشاه
دكتر حمیدرضا كاشفی متخصص كودكان ۴۲۱۵۹۰۱ كرمانشاه
دكتر حیدر ملكی متخصص كودكان ۷۲۷۷۷۴۰ كرمانشاه
دكتر رضا حبیبی متخصص كودكان ۷۲۲۱۲۲۱ پاوه
دكتر سعید مقیمی متخصص كودكان ۷۲۱۳۷۶۵ كرمانشاه
دكتر سهراب همتی متخصص كودكان ۷۲۱۰۵۰۰ كرمانشاه
دكتر سهیلا رشادت متخصص كودكان ۴۲۲۴۴۵ كرمانشاه
دكتر سید امیر محمودنژاد متخصص كودكان ۴۸۴۳ پاوه
دكتر شمس الدین شربتی متخصص كودكان ۸۳۵۱۰۶۵ كرمانشاه
دكتر علی كرامتی متخصص كودكان ۷۲۱۷۲۶۵ كرمانشاه
دكتر فرهاد آریان متخصص كودكان ۸۳۲۵۲۲۸۰۱۷ اسلام اباد
دكتر كتایون وكیلی گرمرودی متخصص كودكان ۸۳۲۷۲۳۰۳۰۷ پاوه
دكتر ماندانا قادری متخصص كودكان ۷۲۸۰۲۴۶ كرمانشاه
دكتر محمد رضایی متخصص كودكان قصر شیرین
دكتر محمد كریم ساعی متخصص كودكان ۷۲۳۰۶۹۶ كرمانشاه
دكتر مرتضی حسینی متخصص كودكان ۷۲۷۰۰۷۳ كرمانشاه
دكتر میترا همتی متخصص كودكان ۸۳۶۵۰۷۱ كرمانشاه
دكترسیمین قینی متخصص كودكان ۸۳۵۲۳۹۳ كرمانشاه
دكترعلیرضا اشراقی متخصص كودكان ۷۲۲۲۳۳۲ كرمانشاه
دكترعلیرضامحمدی متخصص كودكان ۷۲۳۰۲۷۹ كرمانشاه
دكترمنیژه زینتی تبار متخصص كودكان ۷۲۹۴۰۷۹ كرمانشاه
مطب دكتر جهانگیر صیادی متخصص كودكان ۷۲۲۱۵۲۸ خیابان حاج محمد تقی اصفهانی
دكتر داریوش افشاری متخصص مغزواعصاب ۷۲۷۸۰۲۵ كرمانشاه
دكتر صمد فانی متخصص مغزواعصاب ۷۲۷۴۰۴۳ كرمانشاه
دكترنازنین رزازیان متخصص مغزواعصاب ۷۲۲۳۰۰۳ كرمانشاه
دكتر پژمان یوسف شاهی متخصص مغزواعصاب ۷۲۳۹۰۹۹ كرمانشاه
دكتر بهزاد جاسمی متخصص مغزواعصاب ۷۲۲۶۸۲۰ كرمانشاه
دكتر فاطمه نمكیان متخصص مغزواعصاب ۷۲۱۶۲۶۹ كرمانشاه
دكتر كیوان طاهر پور متخصص مغزواعصاب ۷۲۸۵۵۵۲ كرمانشاه
دكتر وحید صالحی فر متخصص مغزواعصاب ۷۲۲۵۳۴۴ كرمانشاه
دكتر پیام محمدی متخصص نورولوژی-اعصاب ۵۲۲۶۲۲۲ اسلام اباد
دكتر لیلا افشار متخصص نورولوژی-اعصاب ۲۲۳۵۵۲۹ كنگاور
مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال