نمایش نوار ابزار

لیست پزشکان فوق تخصص استان كرمانشاه

چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
 لیست پزشکان  فوق تخصص استان كرمانشاه
نام پزشک : دکتر رشته  تلفن  آدرس
دكتر علی معینی ریه ۷۲۷۱۰۵۶ كرمانشاه
دكتر شمس وزیریان كودكان ۷۲۸۱۲۹۲ كرمانشاه
دكترزهراجلیلی متخصص قلب وعروق ۷۲۳۵۲۸۴ كرمانشاه
دكترمهرداد پاینده هماتولوژی و آتكولوژی ۷۲۸۲۴۰۰ كرمانشاه
دكتر جعفر حیدرنژادیان نفرو لوژی ۷۲۲۶۷۱۸ كرمانشاه
دكتر رضا اكرمی پور خون وسرطان كودكان ۷۲۸۰۱۱۴ كرمانشاه
دكتر سید ر امین طواف ز اده گوارش ۷۲۲۶۱۳۱ كرمانشاه
دكتر كیومرث فتاحی گوارش   كرمانشاه
دكتر محمد علی حسامی جراحی توراكس ۷۲۲۴۳۴۹ كرمانشاه
دكتر معصومعلی معصومی قلب وعروق ۷۲۸۸۸۴۵ كرمانشاه
دكتر نادر عسگری قلب وعروق ۷۲۲۶۷۳۱ كرمانشاه
دكترسیدابوالحسن سیدزاده كودكان ۷۲۷۴۸۰۹ كرمانشاه
دكترهمایون الهی روماتولوژی ۷۲۷۱۱۷۷ كرمانشاه
مطب دكتر هادی یوسف شاهی قلب وعروق ۵۲۲۶۰۳۰ اسلام اباد غرب
مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال