نمایش نوار ابزار

لیست بیمارستان‌ های ‌ استان كرمانشاه

چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
 لیست بیمارستان‌ های ‌ استان كرمانشاه
نام بیمارستان‌ تلفن آدرس
بیمارستان ۵۲۰ ارتش ۷۲۷۲۰۱۶ كرمانشاه
بیمارستان ابوالفضل العباس قصرشیرین ۸۳۵۴۲۲۳۸۷۳ قصرشیرین
بیمارستان الزهرا گیلانغرب ۲۰۸۳ گیلانغرب
بیمارستان امام اسلام ابادغرب ۴۲۱۱ اسلام ابادغرب
بیمارستان امام حسین كرمانشاه ۴۲۷۴۶۳۸ كرمانشاه
بیمارستان امام خمینی سنقر ۴۲۲۲۱۰۰ سنقر
بیمارستان امام خمینی كرمانشاه كرمانشاه
بیمارستان امام علی كرمانشاه كرمانشاه
بیمارستان بیستون كرمانشاه ۷۲۱۳۷۷۳ كرمانشاه
بیمارستان حضرت رسول جوانرود جوانرود
بیمارستان حضرت معصومه كرمانشاه
بیمارستان دكتر كرمانشاهی كرمانشاه
بیمارستان شهدا تامین اجتماعی كرمانشاه
بیمارستان شهدا هرسین هرسین
بیمارستان شهدای سرپل ذهاب ۲۱۲۴ سرپل ذهاب
بیمارستان شهید چمران كنگاور ۲۳۰۵۲ كنگاور
بیمارستان طالقانی كرمانشاه ۸۳۵۸۷۵۴ كرمانشاه
بیمارستان فارابی كرمانشاه ۸۲۶۴۱۶۳ كرمانشاه
بیمارستان قدس پاوه پاوه
بیمارستان معاون صحنه ۲۵۷۳ صحنه
بیمارستان معتضدی كرمانشاه كرمانشاه
مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال