نمایش نوار ابزار

عکس های قدیمی کرمانشاه

یکشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۵

عکس های قدیمی کرمانشاه

 

ورود نیروهای انگلیسی به کرمانشاه – جنگ جهانی دوم

شروع برق کشی در کرمانشاه

روستای طاقبستان

کرمانشاه – بلوار

عکس قدیمی طاقبستان

درخت کهنسال طاقبستان

عمارت کلاه فرنگی

طاقبستان

کرمانشاه

نقشه شهر کرمانشاه ۱۳۱۹

کرمانشاه-بلوار

سینما متروپل

سینما آنتلانتیک

کرمانشاه
گاراژ کرمانشاه

کرمانشاه
کرمانشاه مراسم استقبال

طاقبستان ۱۸۴۰ میلادی

کرمانشاه

ساختمان بانک ملی

کرمانشاه

طاقبستان

شهرداری سابق ۱۳۱۷

شهرداری سابق ۱۳۱۰

کنسولگری انگلیس ۱۳۳۵

درخت کهنسال طاقبستان

طاقبستان

 

 

 

[gallerix2 cat=1,2,3,4,5,6,7,8,9]
مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال