نمایش نوار ابزار

عضو اتاق تهران خواستارتغییر ساختار صندوق تامین اجتماعی شد

سه شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۲تهران – ایرنا – رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران تنها راهکار برون رفت از بحران در صندوق تامین اجتماعی را تغییر ساختار این نهاد عنوان کرد.

مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال