نمایش نوار ابزار

تقویت «هویت ملی»

پنج شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶روابط بین افراد ساکن در یک سرزمین، همواره می‌تواند بر ابعاد مختلف هویتی آن‌ها تأثیرگذار باشد. نتایج یک پژوهش داخلی در این خصوص نشان می‌دهد که هرچه مردم کشور ما روابط عمیق‌تری با یکدیگر برقرار کنند، هویت ملی در آن‌ها تقویت شده و از گرایش به هویت خارجی کاسته می‌شود.منبع خبر

مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال