نمایش نوار ابزار

تاثیر مد بر افکارعمومی

یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
آنچه از تعریف فرهنگ اطلاغ میشود فرهنگ مجموعه ای از ارزش ها و عقاید مادی و معنوی است که افکار افراد را شکل میدهد حال تغییر  بعد مادی یک فرهنگ به مرور بر بعد معنوی،افکارافراد ان جامعه تاثیر میگذارد.
ازطرفی نو گرایی،نوخواهی ومیل به زیبایی که در انسان نیاز فطری است سبب تنوع در پوشش و پدیده مد گرایی در جهان شده است که به سرعت در حال تغییر است.تابلو های نقاشی اولین گام را در طراحی مد به شکل امروزی در قرن هفدهم میلادی برداشت که اقشار مختلف مردم رادربر گرفت.حال طراحی مد صنعت عظیمی در جهان شده که در عرصه فرهنگ وتجارت با تولید سلیقه جدیدونوین روز به روز شکوفاتر میشود .
صاحبان کالا بادردست گرفتن ابزارقدرتمند رسانه و تبلیغات مطابق فرهنگ برهنگی رایج در غرب به تخدیر افکار عمومی جهان به ویژه جوانان می پردازد به طوری که کالای جدیدرا نماد زیبایی مهعرفی و از مدافتاده را بد قواره و زشت جلوه می دهد وآن هارا به تشنگانی منتظر تبدیل میکندکه همواره در انتظار پیچیدن نسخه ای جدیدی هستن که سیرابشان کند.
تاثیرمد بر جهان قابل چشم پوشی نیست و جامعه ما همواره متاثر از این پدیده است.مقام معظم رهبری بار ها به مسله اشاره کرده اند ورواج بی رویه ی مد و فرهنگ غرب را گوشزد کرده و فرموده اند:((تقلید فرهنگی خطر بسیار بزرگی است اما این حرف اشتباه نشود بااینکه بنده بامد و تنوع و تحول در روش های زندگی مخالفم،نه ‌، مدگرایی ونوگرایی اگر افراطی وروی چشموهم چشمی نباشد عیبی ندارد .
لباس و رفتار و آرایش تغییر پیدا میکند مانعی هم ندارد اما مواظب باشید قبله نما این مدگرایی به سمت اروپا نباشد،این بد است مردم باید خودشان طراحی کنندوبسازند در مجامع جهانی هرکس در هر کشوری لباس ملی خودرا دارد و به آن افتخار میکندمن و شما که ایرانی هستیم لباسمان چیست؟ بنشینید وبرای خود لباس ملی طراحی کنید،اگر میخواهید موی سرتان را آرایش کنید،لباس بپوشیدوسبک راه رفتن خودرا تغییر دهید،خودتان این کار را انجام دهید و از دیگران یاد نگیرید ـ))طراحی بومی وملی باایجاد مد داخلی سبب میشود که طراحان لباس به فکر ایجاد وترویج جدیدی از پوشش باشند که هماهنگ با فرهنگ ملی و اسلامی باشد.تااز آسیب هایی که جوامع غربی به آن مبتلاع هستند جلوگیری کرده و سبب فرهنگ سازی در برابر آن شود.
براساس تعالیم دینی،اسلام باخود آرایی مخالف نیست بلکه شیوه معقول ومنطقی را بر می گزیند در همه حال افراد را از افراط و تفریت منع کرده و در کنار زیبایی ظاهری به زینت درونی تاکید دارد.
مد پدیده نسبی است نه می توان آن را به طور کامل رد کرد یا پذیرفت،پذیرش بی چون وچرای آن عاقلانه نیست چراکه سبب اتلاف وقت و انرژی میشود تاثیر مد زمانی مثبت است که اگرفرصت باشد درصورت استفاده صحیح آن میتوان پیشرفت و ارتقاع جامعه را شاهد بود میتوان با بهره گیری از وسایل ارتباط جمعی مدرا طوری هدایت کرد که الگو های اصیل ملی-اسلامی رابه نمایش گذاشت و بامیدان دادن به تولیدات داخلی زمینه رقابت با بازار های جهانی بوجود آورد.
مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال